Bám sát theo yêu cầu từ Bộ Giáo dục – Đào tạo, nhằm giúp trẻ sớm làm quen với chữ cái tiếng Việt và tạo tiền đề vững

 chắc về ngôn ngữ trước khi vào lớp 1, chương trình Dino Đi học cung cấp hệ thống bài học với những trò chơi phong

phú và kho ngữ liệu đa dạng, đặc sắc.

 

Trẻ được làm quen với nguyên âm, phụ âm và các vần quen thuộc trong tiếng Việt, nhận diện được chúng trong tiếng,

từ, câu, thơ và đoạn văn. Bên cạnh đó, hệ thống ngữ liệu trong Dino Đi học được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các bài đồng

dao, câu đố, vè, và thơ ca của nhiều tác giả quen thuộc với trẻ thơ.


Đánh vần

Tạo hình chữ cái

Câu đố

Nhận biết chữ cái

Video chữ cái