Theo yêu cầu từ Bộ Giáo dục – Đào tạo, chương trình Dino Đi học cung cấp kiến thức nền tảng cho trẻ với các chủ đề về Số,

Phép tách gộp, Hình phẳng, Hình khối, Thời gian, Vị trí, Quy luật, và Đo lường.

Bên cạnh đó, Dino Đi học đem đến cho trẻ nhiều bài học khác để luyện tập và tăng cường khả năng quan sát,

phán đoán, tư duy logic, tư duy về không gian, thời gian